top of page

Sekretesspolicy / Cookie policy

Göteborgs Takmontage AB strävar efter att konsekvent följa etiska riktlinjer gällande behandlingen av personuppgifter, genom att följa följande principer:

 

Vi undviker onödig insamling av persondata och samlar enbart information när det är absolut nödvändigt.

 

Personuppgifter används enbart i syfte att stödja vårt verksamhetsbehov.

Vi tar ansvar för att radera personuppgifter som inte längre är av väsentlig betydelse.

En standardmässig process att radera överflödiga personuppgifter inom en specificerad tidsram har implementerats när verksamhet och lagstiftning inte längre kräver fortsatt behandling.

 

Vi upprätthåller personuppgifter i en uppdaterad och aktuell form.

Vår organisation efterlever regler och riktlinjer som fastställts enligt personuppgiftslagen och den omfattande General Data Protection Regulation (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med dessa regelverk är att garantera ökad skyddsnivå för personer vars personuppgifter behandlas.

 

Det är vår plikt att informera om hur deras personuppgifter behandlas. Personuppgifter som rör anställda, tidigare anställda, kunder, användare av vår hemsida, och andra parter som är kopplade till vår verksamhet behandlas enligt GDPR, med principen att minimera den mängd personuppgifter som samlas in. I vissa fall kan vi vara skyldiga att dela personuppgifter med samarbetspartners och leverantörer av byggmaterial, men detta sker med aktsamhet. Inom vår dagliga verksamhet hanteras även personuppgifter vid exempelvis ROT-avdrag eller vid rapportering till relevant myndighet.

 

För att säkerställa skyddet och sekretessen av personuppgifter som vi behandlar, använder vi interna IT-tjänster för ändamål såsom hantering av anställdas löner. Dessa insatser regleras av avtal som specificerar hanteringen av personuppgifter. Därmed är ansvaret för behandlingen av personuppgifter väl definierat och upprätthålles. En privatperson har en lagstadgad rätt att, under vissa förutsättningar, begära radering, ändring eller flyttning av sina personuppgifter. Om vi mottar en sådan begäran, vidtar vi omedelbara åtgärder, med en maximal svarstid på 30 dagar, i de fall då det skulle ta längre tid."

bottom of page